Search This Blog

Wednesday, November 26, 2014

वेडीवाकडी वळणे

एखाद्या घाटातून जाताताना . .वाहने सावकाश हाका असे फलक हमखास पाहायला भेटतात . . हे सावधानतेच सुचकच असते. पण,जीवनाची गाडी हाकताना अशीच वेडीवाकडी वळणे जीवनाच्या रस्त्यावर येतात . आपला पुढचा प्रवास नीट आणि सुखकर व्हावा असे वाटत असेल तर थोडे वाकडे व्हावेच लागते परस्थितीनुसार. तरच उचित ध्येयास आपण पोहचू शकतो, नाही का ?

Friday, November 21, 2014

शेवटची भेट

"काल  माझ्याकडे आली ती मला  शेवटचे भेटण्यासाठी
दाबून ठेवलेल्या हुंद्क्याना मोकळीवाट करून देण्यासाठी."
ती : परत तू प्रेमात पडशील.
मी : निर्जीव देह फक्त जाळण्याच्याच कामाचा
@ गजानन माने.

Saturday, September 28, 2013

परतून देशील का ती नजर प्रेमात परत पडायला .


ओशाळल्या नजरेला 
परत प्रेमाची आस नको 
तुटलेल्या त्या मनाला 
 परत प्रेमाचा भास नको 
वास तर येतो फुलांचा 
पायदळी तुडवता 
चुरगळलेल्या त्या फुलांना 
परत कसलीच आस  नको 
नाहीच आठवण काढली कुणी तरी
मनातून  दुखाचा ठाहो नको 
सगळ काही संपले तरी 
इतरांना संपवण्याची भाषा नको 
परत परत प्रेमात पडण्याची 
मनाला त्या आता नशा   नको 
@ गजानन माने .  २१. ०९. २०१३


Sunday, September 15, 2013

आठवणीत विरलेली एक सायंकाळ.

बरसणारा वेडा  पाऊस ,चिंब भरून येणारे डोळे 
आता सगळे काही शांत शांत होते . 
कारण तू तेथे सावरायला नव्हतीस ना म्हणून. . !  
 तेंव्हा तुझ्या आसण्याने रडण्याला देखील अर्थ होता,
हल्ली तर आठवणींचा गुंता आणखीनच वाढतोय 
अन असंवे पाण्यासारखी वहातात .
 गालावरील ते थेंब तसेच नकळत विरून देखील जातात. . . . . !!
सगळे काही तुझ्या जाण्याने हिरावून नेले आहे. 
सगळ सगळ ते दुरावल आता माझ्या पासून . . 
फक्त माझ्यासाठी  माझ्याकडे  माझे दुख मागे ठेवून . . . 
@ गजानन माने .  १५. ०९. २०१३

Sunday, August 18, 2013

तहानलेला चकोर ...!!
गालावरची गोल खळी अन
ओंठावरची गुलाबी चंद्रकोर
पाहून सगळे रूपडे तुझे ते
जागा होतो मनात तहानलेला चकोर
                                @ गजानन माने .

Sunday, May 5, 2013

दातृत्व

आपण एखाद्याला जेंव्हा मदत करीत असतो. त्यावेळी ती मदत आपण जर निस्वार्थीपणे करीत असू तर त्यातून मिळणार आनंद काही ओऊरच असतो आणि तो चिरकाल टिकणारा असा असतो, असा माझा अनुभव आहे. पण तसे दातृत्व फारच थोडे दाखवतात आणि बकिंच्यांचा मात्र स्वार्थाने बरबटलेला बाजार नुसता.

Sunday, March 17, 2013

परकी असंवे हि ??

वळूनी मागे पहाता आसवानी साथ सोडली
नकळतच त्यांनी मग मातीशी नाळ जोडली
रडणे मग सुखाचे . . आनंद कुठे मी शोधू
बाहूत तुझ्याच त्यांना रुजण्यास आता सांगू
रुजतील . . खिजतील आसवे परकी मज होतील
धुंदीत दुखाच्या ती मग तशीच बरसू पहातील .
होतील परकी तेंव्हा भान कसलेच नसेल यावेळी
परके कसे तरी समजू मग ??. डोळे भरतात वेळी अवेळी . . !!
                                                        @गजानन माने - १७ .०३ .२०१३