Search This Blog

Sunday, August 14, 2011

मित्र


@@@@मित्र@@@@@@@@@
अपुले मित्र , मैत्रिणी हे असेच असतात .
पाखरांसारखे कुठून तरी उड़त उड़त येतात..!!!
हृदयाच्या फांदीवर अलगद विसावतात
मनामध्ये हळव्या प्रेमाचे घरटे बनवतात ...!!!
सोबत सुख- दुखाची गाणी गुनगुनतात
अणि एक दिवस मैत्रीच्या धग्याचे एक
अविस्मरनीय घरट मनामधे ठेवून
हळूच नकळतपणे उडूनहीं जातात.
काही कायमचे, तर काही काही क्षणापुरते.
जे कायमचे उडून जातात त्यांचे
चेहरे मात्र काळानुरूप विरून जातात
चेहरे काळामध्ये विसरले तरी ते ...!!!
कटू-गोड आठवणीचे क्षण मात्र
हृदयात खोलवर कोरलेले असतात ...!!!
आठवता त्या आठवणी मात्र ....
डोळ्यातून अश्रुंचे बांध फुटतात ...!!!

1 comment: