Search This Blog

Saturday, April 16, 2011

सोबती


असेल सोबत कुणीतरी चालायला
तरच चालण्यात त्या अर्थ असेल
सोबतीमुळे त्याच्या वाळवंटात देखील
नंदवन असल्याचे भासेल


शब्द असेच सुचलेत मला तु निघून गेल्यावर
मनातील मनोरे असेच ढासळलेत आता.
मात्र मला झोपेतून जाग आल्यावर ..

झोपेचे सोंग घेऊन कुठवर जगायचे जागे तरी व्हावे लागणार ...
करपनारे झाड मी कुणाच्या सावलीची आता आस शोधणार

.......................................गजानन, [एक मजेशीर जग]

No comments:

Post a Comment