Search This Blog

Saturday, July 2, 2011

विरती वेळ अश्रूंची


वेळ आता सरली आहे
तुझ्या येण्याची पूर्ण अश्या
आता पुरती विरली आहे.
मन वेडे मनाला माझ्या
अनेक कोडी पडलेत
अनेका पैकी एकच कोडे
आता मला सोडवायचे आहे.
बेफिकीर बिनदिकत मनाला
आता खूप खूप रडायचे आहे
ओघळणारे अश्रू माझे आता
असेच मला थोफावयाचे आहे .
दाटणार्या डोळ्यातील उमाळ्यांना
कायमचे आता झोपवायचे आहे.
दाटेल कंठ विरतील अश्रू
विरल्या अश्रुना माझ्या आता.
खोल हृदयात कुठेतरी जपायचे आहे.
आलेले दुख वाट्याला माझ्या
तुझ्या कडे थोडे सोपवायचे आहे.
खूपच अश्रू ढाळलेत मी
आता त्यांना आवरायचे आहे.
शोधण्यासाठी जगण्याच मार्ग
आता माझे मलाच सावरायचे आहे.
...................................गजानन

No comments:

Post a Comment