Search This Blog

Wednesday, November 26, 2014

वेडीवाकडी वळणे

एखाद्या घाटातून जाताताना . .वाहने सावकाश हाका असे फलक हमखास पाहायला भेटतात . . हे सावधानतेच सुचकच असते. पण,जीवनाची गाडी हाकताना अशीच वेडीवाकडी वळणे जीवनाच्या रस्त्यावर येतात . आपला पुढचा प्रवास नीट आणि सुखकर व्हावा असे वाटत असेल तर थोडे वाकडे व्हावेच लागते परस्थितीनुसार. तरच उचित ध्येयास आपण पोहचू शकतो, नाही का ?

Friday, November 21, 2014

शेवटची भेट

"काल  माझ्याकडे आली ती मला  शेवटचे भेटण्यासाठी
दाबून ठेवलेल्या हुंद्क्याना मोकळीवाट करून देण्यासाठी."
ती : परत तू प्रेमात पडशील.
मी : निर्जीव देह फक्त जाळण्याच्याच कामाचा
@ गजानन माने.