Search This Blog

Saturday, May 21, 2011

मन माझेमाझ्या जखमा जेव्हा मनातून पुसल्या जातील
अश्रू तेंव्हा माझ्या गालावर मोती होऊन नाचतील
हें विचारू नको कोणी कोणी फसवले होते मला
नाहीतर चेहरे माझ्या जवळचेच काळवंडतील

जिंवतपणीच यातनाने खूप जळलोय मी
मेल्यानंतर तरी तु आता मला जाळू नकोस.
खूप भिजलोय तुझ्या आसवात मी आजवर
आता एकही अश्रू माझ्यासाठी तु ढाळू नकोस.

असावापरी गळलो मी तुझी अशी वाट पाहताना .
तुला मी पहिले कुणा दुसर्याचा सोबत जाताना.
तु मला दिलेली असावे आयुष्यभरची शिदोरी आहे.
तुझी आठवण मला आता असावाशिवाय अधुरी आहे.

प्रेम एक सुंदर भावना आहे
ती हौसेने कधीच होत नाही.
करतो म्हणून कुणावर असे
कधीच प्रेम करता येत नाही.
.......गजानन माने

Wednesday, May 18, 2011

सोबत तुझी


माझे सोड ग ते झाड पण अजूनतरी तुझीच वाट पाहतय.
स्थिराहून देखील कावरेबावरे होऊन अवतीभवती शोधतंय
ज्याचा सावलीत आपण तासंतास गप्पामध्ये रमायचो.
मनमोकळेपणे हसायचो आणि खोटे खोटेच रडायचो .
त्याच्या छायेत अनेक स्वप्ने आपण मांडली होती
तु मला दिलेली सगळी वचने त्याने ऐकली होती
त्यामुळेच ते दर वसंतात अगदी जोमाने बहरायचे
बहरलेल्या मोहरला ते तुझ्याकडे पाहत सावरायचे
तु गेल्याचे दुख त्याला कदाचित सहन झाले नसावे.
मोहरच काय साधी पालवी देखील त्याला फुटली नाही.
झोपलो ती रात्र मात्र माझ्यासाठी कधीच मिटली नाही.
................गजानन